HV Chemnitz 8 - 17 HC Fraureuth wE

29. January 2023 - 10:00 at SH Chemnitz Jacobstr.