HV Grüna 13 - 7 HC Fraureuth mE

5. November 2023 - 11:00 at SH Burkhardtsdorf